Sông Mã viết

Tinker

19 Tháng Mười Một, 2022

Thôn Sông Mã

Tinker là Sản phẩm của Ban Truyền thông Đội TNTN Sông Mã. Chính thức đi vào hoạt động từ năm 2013, Tinker là một dự án lớn mà Ban truyền thông của Sông Mã thời điểm bất giờ thực hiện với mong muốn tình nguyện trên lĩnh vực truyền thông, cung cấp cho giới trẻ nguồn thông tin, tri thức và tôi rèn bản lĩnh, tâm hồn người trẻ.

“To make small changes to something, especially in an attempt to repair or improve it…”